Mgr. Agnesa Mikovčíková
mediator@fmsys.sk
+421 948 105 000

Obsah tejto stránky vyžaduje novšiu verziu Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Cenník

Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods.1 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii podnikaním a mediátor má právo na odplatu za poskytnutie svojej služby. Cena za výkon činnosti mediátora sa stanovuje dohodou, ktorá vzniká medzi osobami zúčastnenými na mediácii a mediátorom. Manuál platieb uvedený nižšie nemá charakter záväzného predpisu pre našich členov (cenotvorba je v zmysle zákona o cenách výlučne v kompetencii mediátora a výška odmeny, termín a spôsob úhrady odmeny mediátora sa stanovuje dohodou medzi mediátorom a účastníkmi mediácie).

Súčasná platná právna úprava podporuje, aby účastník súdneho konania ukončil svoj spor prejednávaný súdom a vyriešil ho mediáciou. Významne podporným pre vôľu strán mediovať spor je ustanovenie čl. III zákona č. 420/2004 Z.z., ktorým sa odsekom 7 dopĺňa § 11 zákona č. 71/ 1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v platnom znení.

Ustanovenie garantuje účastníkom súdneho konania vrátenie súdneho poplatku vo výške 90 % zaplateného súdneho poplatku, ak účastníci skončia konanie schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania. Ak tieto okolnosti nastanú po začatí pojednávania, vráti sa im 50% zo zaplateného poplatku. Pri vyriešení časti sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im 30 % zo zaplateného poplatku za ďalšie konanie súdu v tejto veci.

Mediátor má právo aj na úhradu nákladov, ktoré mu v súvislosti s mediáciou vznikli, ak sa na ich úhrade s účastníkmi dohodne.

Mediácia v súkromnom podnikateľskom sektore (fyzické a právnické osoby)
nemajetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore:
fyzické osoby - podnikatelia 67 EUR/hodinu
právnické osoby - podnikatelia 134 EUR/hodinu
majetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore:
od 3 320 do 6 640 EUR 10 % z hodnoty
od 6 641 do 16 600 EUR 7% z hodnoty
od 16 601 do 33 200 EUR 5% z hodnoty
od 33 201 do 66 400 EUR 2% z hodnoty
viac ako 66 401 EUR 1% z hodnoty
Mediácia v občianskych sporoch (susedské a rodinné spory vo vzťahoch rodičov a detí, manželské a partnerské spory, komunitné spory, medzikultúrne a etnické spory)
nemajetkové občianske spory: 20 EUR/hodinu
majetkové občianske spory:
do 1 660 EUR, alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa 67 EUR/hodinu
viac ako 1 661 EUR 100 EUR/hodinu
Mediácia v štátnom sektore (štátna správa, územná samospráva, štátne zdravotnícke zariadenie, štátne inštitúcie pre výchovu a vzdelávania a pracovno-právne vzťahy v tomto sektore)
nemajetkové a pracovnoprávne spory: 34 EUR/hodinu
majetkové spory v štátnom sektore:
do 3 320 EUR, alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa 34 EUR/hodinu
od 3 321 do 6 640 EUR 8 % z hodnoty
od 6 641 do 16 600 EUR 5% z hodnoty
od 16 601 do 33 200 EUR 3% z hodnoty
od 33 201 do 66 400 EUR 2% z hodnoty
viac ako 66 401 EUR 1% z hodnoty

 

Pri kombinácii účastníkov mediácie zo skupiny 1 a 3 sa cena 1 hodiny mediačného konania určuje ako 1/2 súčtu sadzieb jednotlivých skupín.

Iné odporúčania:

  • K cenám sa neúčtuje DPH, resp. ceny sú vrátane DPH
  • Uvedené hodinové sadzby sa účtujú i za neúplnú (začatú) hodinu mediačného konania
  • Začiatok a ukončenie mediácie sa vyznačuje v zápise z mediačného konania, mimo mediačnej dohody, a má korešpondovať s účtovanou odmenou podľa účtovného dokladu a je u mediátora jeho prílohou
  • Dohodnutá cena je odmenou mediátora za výkon mediácie a v tejto cene nie sú zahrnuté iné vzniknuté náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníka a v jeho záujme, ktoré mediátor účtuje osobitne
  • Akceptácia návrhu odmeny mediátora účastníkmi mediácie má nastať zásadne v písomnej forme - dohoda alebo zápis - pred začatím mediačného konania.
Copyright © 2011 Mgr. Agnesa Mikovčíková. Design by HAVRAN.EU.SK. Kopírovanie a iné šírenie obsahu je možné len so súhlasom autora.
Mgr. Agnesa Mikovčíková, Clementisove Sady 1615, 924 01 Galanta, e-mail:mediator@fmsys.sk, tel.: +421 948 105 000